Exidia alba
Exidia alba
Formerly known as Exidia alba. Sometimes mistaken for Tremella fuciformis.
INDIANA MUSHROOMS
                  Ductifera pululahuana